Black Ribbon

k09edit600231 1 2560 16 01 49

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560    

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)    

อ่านต่อ

ดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    

อ่านต่อ

ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9   

อ่านต่อ

ร่วมกันปล่อยปลาสู่วารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร  

อ่านต่อ

เดินทางไปราชการเพื่อทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ

อ่านต่อ

ประสานสืบสานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   

อ่านต่อ

ให้คำชี้แนะแนวทางปฏิบัติ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้       

อ่านต่อ

ทำหน้าที่สารวัตรข้าวออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว  

อ่านต่อ

ออกแจกจ่ายถุงซีลสุญญากาศ ภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)  

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของแมลงศัตรูข้าว    

อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมโครงการ 9101 ตามรอยพ่อภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ อำเภอสนม และ โนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

สารวัตรข้าวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ  

อ่านต่อ

สารวัตรข้าวออกตรวจเยี่ยมและส่งเสริมการขายผู้ประกอบการผลิต และจำหน่ายเม็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

อ่านต่อ

ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการใช้งานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

อ่านต่อ

  ดูงาน ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย  

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในกลุ่ม 

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในข้าวอินทรีย์ ics ภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Marker) 

อ่านต่อ

  วิทยากรศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในกลุ่ม  

อ่านต่อ

  จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม     

อ่านต่อ

้จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560  

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560   

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)  

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)    

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์  ครั้งที่ 2  

อ่านต่อ

ให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  ให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่            

อ่านต่อ

อบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี  2560

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ออกนัดหมายเกษตรกรจัดประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 ( GAP seed)

อ่านต่อ

ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มและบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม  

อ่านต่อ

สำรวจสมาชิกแปลงเพื่อเข้าร่วมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

อ่านต่อ

จัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการการผลิตข้าว GAP งานวัน Field Day

อ่านต่อ

จัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการการผลิตข้าว GAP งานวัน Field Day

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการการผลิตข้าวคุณภาพ GAP

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมระบบควบคุมภายใน ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ อ.ชุมพลบุรี อ.ลำดวน อ.ศรีณรงค์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ "รณรงค์การใช้สารเคมีแบบถูกต้องและปลอดภัย"

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมสภากาแฟ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ๓๑-๐๑-๒๕๖๐

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกรมการข้าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมมอบรมหลักสูตรการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาน้ำฝน จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

mbanner1mbanner2301012560rwebdrice650 banner1650 bottom1650