Black Ribbon

k09edit600231 1 2560 16 01 49

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในข้าวอินทรีย์ ics ภายใต้โครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Marker) 

อ่านต่อ

  วิทยากรศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในกลุ่ม  

อ่านต่อ

  จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม     

อ่านต่อ

้จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560  

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว การผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2560   

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)  

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)    

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าว GAP,การผลิตข้าวอินทรีย์  ครั้งที่ 2  

อ่านต่อ

ให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  ให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่            

อ่านต่อ

อบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี  2560

อ่านต่อ

จัดอบรมการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) การผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ออกนัดหมายเกษตรกรจัดประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 ( GAP seed)

อ่านต่อ

ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสมและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่    

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มและบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม  

อ่านต่อ

สำรวจสมาชิกแปลงเพื่อเข้าร่วมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนให้คำแนะเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาไม่เหมาะสม

อ่านต่อ

จัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการการผลิตข้าว GAP งานวัน Field Day

อ่านต่อ

จัดฐานเรียนรู้และนิทรรศการการผลิตข้าว GAP งานวัน Field Day

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงโครงการการผลิตข้าวคุณภาพ GAP

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมระบบควบคุมภายใน ให้กับเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ อ.ชุมพลบุรี อ.ลำดวน อ.ศรีณรงค์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมจัดงานการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมงานวันรณรงค์นำข้าวเข้าธนาคารและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการ "รณรงค์การใช้สารเคมีแบบถูกต้องและปลอดภัย"

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

เข้าร่วมสภากาแฟ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ๓๑-๐๑-๒๕๖๐

อ่านต่อ

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกรมการข้าวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมมอบรมหลักสูตรการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาน้ำฝน จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

อ่านต่อ

ร่วมอบรมโครงการอบรมการจำแนกแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติ ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จ.แพร่

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ๑๕๗ รูป

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ “สภากาแฟ” ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

นำเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ อำเภอโนนนารายณ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 1 ๑๗-๐๑-๒๕๖๐

อ่านต่อ

ออกติดตามงานตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ตามหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

ร่วมอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน)

อ่านต่อ

นำเกษตรกรศึกษาดูงานแปลงต้นแบบตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

อ่านต่อ

ร่วมเป็นกรรมการในการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ปีการเพาะปลูก ๒๕๕๙/๖๐

อ่านต่อ

ร่วมเป็นกรรมการในการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ณ บ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ออกให้บริการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี

อ่านต่อ

ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งข้าวสารหอมมะลิเพื่อบริจาคโรงทานสนามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

อ่านต่อ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ เนื่องในงานวันสถาปนาค่ายวีรวัฒน์โยธิน ครบรอบปีที่ ๔๘

อ่านต่อ

ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

สาธิตการทำซูชิจากข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ และมะลินิลสุรินทร์ ให้แก่เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ

อ่านต่อ

ร่วมพิธีรับมอบป้ายเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ “สภากาแฟ” ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

ออกสำรวจความพร้อมของเกษตรกรภายนอก ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และร่วมกิจกรรม “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำความดีเพื่อแผ่นดิน”

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง

อ่านต่อ

mbanner1mbanner2301012560rwebdrice650 banner1650 bottom1650