k09edit600231 1 2560 16 01 49

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Seed) 

อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และประเมินผลผลิตข้าวจังหวัดสุรินทร์  

อ่านต่อ

 เข้าร่วมจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.สนม และอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าตูม และอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ วัดบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ศาลาหมู่บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านกุดหลวง ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์      

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ที่ทำการระบบกระจายน้ำตะลุง สหกรณ์ ฝายยางตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนแรดจำกัด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับกืารตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านทัพกระบือใหม่ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี  ต.โนน อ.โนนนารายณ์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการ หมู่12 ต.สำโรงทาบ อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่1 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพลับ ต.สนม อ. สนม จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

  ร่วมประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธานคณะทบทวนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาวัดอีสานนาดี ต. หนองระฆัง อ. สนม จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาบ้านสระขุด ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านระเวียง ม.11 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาบ้านขี้เหล็ก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านย่างบ่ภิรมย์ ม.8 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านผักบุ้ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. ศาลาวัดทุ่งสว่าง ต. หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. ศาลาบ้านม่วงสวรรค์ ต. ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้านโนนโพธิ์ ม.9 ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์     

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. ศาลาบ้านไกลเสนียด ต. หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านกระทม ม.12 ต.เฉนียง อ.เมืองจ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. ศาลาบ้านเวียย ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ต.บึง อ.เขวาสินรินทรฺ จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ. ศาลาวัดบ้านเกาะแก้ว ต.แกะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงนาเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ล้านไร่ ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย แวงใหญ่ พล โนนศิลา และหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ต.บ้านแร่ อ. เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนปราสาททอง ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทรฺ จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านตระแบกใหญ่ ต.เขวาสินรินทร์ อ. เขวาสินรินทร์จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาวัดศาลาเย็น ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทรฺ จ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้านบอน ต.กระโพอ.ท่าตูมจ.สุรินทร์     

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ โรงแรมเกษมการ์เด้นต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์    

อ่านต่อ

  จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ต.รุ่งระวี อ.จอมพระจ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

ตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาบ้านหนองเหล็กตาช้างต.เมืองลีงอ.จอมพระจ.สุรินทร์   

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดงเค็ง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาบ้านเมืองลีง

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาบ้านประทัดบุ ต.นาดี 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ห้องประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนต.คอโค

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสองห้อง

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ โรงสีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

อ่านต่อ

ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)    

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560  

อ่านต่อ

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.  

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ 

อ่านต่อ

จัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560    

อ่านต่อ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    

อ่านต่อ

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)    

อ่านต่อ

ดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)    

อ่านต่อ

ร่วมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9   

อ่านต่อ

ร่วมกันปล่อยปลาสู่วารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร  

อ่านต่อ

เดินทางไปราชการเพื่อทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  

อ่านต่อ

mbanner1mbanner2301012560rwebdrice650 banner1650 bottom1650