j_-sYxSRtzYYkWhDNsG2Ys_Zhh7wGhf6JS8EMB3qpqiPK6tT_blu_45qCsvcyAMvdhxxLFcigckDVIQ7umB5NW0lkurOypd1JSB_lytdB3MktdS-8HjlbOV.jpg


Animated_Gif.gif      ข่าว / กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์


 

Prev Next

วันที่ 16 กันยายน 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพนี   แซนโฎนตา ประเพณีเซ่นไหว้ผีและบรรพบุรุษ ของชาวไทยเชื้อสายเขมร  เป็นประเพณีบางคนก็เรียกว่า “สารทเขมร” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  (พอตกเย็นชาวบ้านแต่ละคุ้มที่สนิทกัน จะเวียนกันไปแซนโฎนตาตามบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นที่สนุกสนานรื่นเริง คนที่ไม่ได้พบปะกันมานานก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกัน บางบ้านก็มีการกินเลี้ยงกันสนุกสนาน)                        

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2563 กองวิจัยและพัฒนาข้าวจัดประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ (นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์) เป็นประธานจัดงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน มีนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ให้การต้อนรับและการอนุเคราะห์ห้องประชุม และในวันเดียวกันมีพิธีการ บายศรีสู่ขวัญแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 ตามประเพณี่ของท้องถิ่น

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสมโภช เภรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตตามมาตรฐาน GAP(Good Agriculture practices) ด้าน ICS (Internal control sysetm) * กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (กลางทาง) กลุ่มนาแปลงใหญ่โนตาล คุ้มหนองควาย ณ ศาลากลาง หมู่ที่ 8 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์...

อ่านต่อ

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวและ นายประสงต์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ “Press Tour: เส้นทางการผลิตข้าวเปลือกอินทรีย์ สู่สินค้าข้าวคุณภาพ” ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และ เยี่ยมชมแนวทางการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q มาตรฐานสินค้าการเกษตร พร้อมหน่วยงานต่างๆ โดยมี นายสมลักษณ์ มอญขาม...

อ่านต่อ

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าวภายใต้โครงการพระราชดำริ ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร  

อ่านต่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์จัดเวทีเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว) กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (กลางทาง) กลุ่มนาแปลงใหญ่โนนตาล คุ้มหนองควาย ณ ศาลากลาง หมู่ที่ 8 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 69 คน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ติดตามคณะทำงานตรวจสอบเอกสารและสต็อกปริมาณข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกจังหวัดสุรินทร์ ปีการผลิต 2562/63 (ครั้งที8) ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการดังกล่าวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ หจก.ไชยรุ่งเรืองสุรินทร์, บจก.เจ.พี.ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1998) , บจก.โรงสีมังกรทอง 999 และ หจก.สหพืชผลท่าตูม  

อ่านต่อ

*  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายสมโภช เภรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้เกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ (การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว) กิจกรรมหลักส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (กลางทาง) กลุ่มหอมมะลิแปลงใหญ่ทุ่งโพนครก ณ วัดจำปาสะเอิง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 59 คน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด    **  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายศตวรรษ งามยิ่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้เกษตรกร โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์...

อ่านต่อ

* วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และ ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง  ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 102 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโค-วิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด         ** ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายสมโภช เภรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้เกษตรกร...

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28  กรกฎาคม  2563                              ๔๘๙ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐#พัฒนาและเผยแพร่ โดย : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  

อ่านต่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภชเภรีตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (ต้นทาง) กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกโต่ง ณ ศาลากลางหมู่ที่ 22 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์   มีเกษตรกรเข้าร่วม 55 คน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

อ่านต่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก​ จงเสริมตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ.ศาลาประชาคมบ้านปูนทรัพย์ ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 33 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19...

อ่านต่อ

นที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563  นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมงาน "การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563"  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  จังหวัดสุรินทร์มีผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน 7 ราย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทข้าวหอมมะลิไทย (พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105)​...

อ่านต่อ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก​ จงเสริมตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกอง ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 47 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19...

อ่านต่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และ ICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 35 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อ่านต่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจักริน​ วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และICS โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7​ ต.สะโน อ.สำโรงทาบ​ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 41 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อ่านต่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายสมโภช เภรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (ต้นทาง) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองเรือ ณ ศาลากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 คน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก​ จงเสริมตระกูล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านโคกโต่ง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 55 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด...

อ่านต่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นายสมโภช เภรี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (ต้นทาง) กลุ่มข้าวคุณภาพบ้านขี้เหล็ก ณ สหกรณ์บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 คน โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน2563 นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่ม บ้านสะดอ ม.6 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย โดยมีขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด  

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกติดตามให้คำแนะนำและสำรวจข้อมูลเกษตรกร จำนวน 17 กลุ่ม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมพิืธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application  Zoom ณ ห้องประชุมช้างเผือก  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนางอภิญญา พรมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ บุญเต็ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web Conference)​ เพื่อประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของเขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 13 เป็นประธานการประชุมฯ

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2563/64 ผ่านระบบ Gin conference  ณ ห้องประชุมข้าวหอม1 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อนสร้างรั้วระยะที่2 และระยะ 3   

อ่านต่อ

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกติดตามการนำส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (พันธุ์ กข15) จัดส่งโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จำนวน 6 กลุ่ม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ออกติดตามและนำส่ง แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรต้นแบบด้านประมง จำนวน 49 ราย โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 แก่เกษตรกรต้นแบบ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล จำนวน 5 จุด

อ่านต่อ

วันที่ 13 - 14 เมษายน 2563 นายสมลักษณ์   มอญขาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้นำข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ภายในศูนย์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงาม

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 9 เมษายน 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกติดตามการนำส่งและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (พันธุ์ขาวดอกมะลิ105) จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จำนวน 10 กลุ่ม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ณ อำเภอท่าตูม และอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้นำเครื่องจักรกลมาขุดลอกคลองส่งน้ำและนำดินที่ได้จากขุดมาปรับภูมิทัศน์รอบ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  

อ่านต่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกจัดเวทีชุมชน​ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านซาด ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกร​เข้าร่วม​ จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 มีนาคม 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุนันท์ มูลทอง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ออกจัดเวทีชุมชน​ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2563 ณ วัดธรรมโสกแดง  ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ มี​เกษตรกร​เข้าร่วม​ จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 มีนาคม 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุนันท์ มูลทอง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ออกจัดเวทีชุมชน​ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2563 ณ ศาลาบ้านพม่า ต.จารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มี​เกษตรกร​เข้าร่วม​ จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่  6  มีนาคม  2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และถวายรายงานประจำฐานเรียนรู้ที่ 1  ความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โครงการซแรย์ อทิตยา ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์     

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมลักษณ์  มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา  อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชและคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) เกษตรกรกลุ่มต่อเนื่อง ปี2562 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2563 ณ วัดสว่างหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 4 กลุ่ม 81 ราย

อ่านต่อ

นที่ 31 มกราคม 2563  นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ได้เข้าร่วมถ่ายทำการปลูกปอเทืองปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเตรียมพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี (ชั้น3) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี : รายงาน

อ่านต่อ

วันที่ 19 - 23  มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ้ ได้มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมคณะสารวัตรข้าว จากกรมการข้าว เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาค่ายประจักษ์ศิลปาคม และโครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.๒๔ โดยได้ศึกษาดูงานเรื่อง ไส้เดือน แมงป๋อง และหนูนา        https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1537815409690935&id=635450526594099

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ออกจัดเวทีชุมชนโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ปี 2563  ณ บ้านม่วงสวรรค์ ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ้เข้าร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ "เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0" จังหวัดสุรินทร์ กับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายฉลาด แก้วขาว) และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการเกษตรอินทรีย์ และการรับรองมาตราฐานสินค้าอินทรีย์ สามารถนำผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับ Modern trade ได้ อย่างเป็นรูปธรรม ณ 15 มค.63 เสวนาพบผู้ว่าพบปะประชาชน ผลิตผักเกษตรอินทรีย์ ณ ศาลาประชาคมบ้านกุดทอง...

อ่านต่อ

วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการเพาะปลูก 2562/63 มี 2 ประเภท เกษตรกรรายบุคคล และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมข้าวหอม 2 ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะรางวัลระดับจังหวัดแล้ว ส่งประกวดระดับประเทศต่อไป * เกณฑ์การพิจารณา 1. อัตราสีแปรสภาพข้าว (กรัมต้นข้าว) 30 คะแนน 2. ลักษณะประจำพันธุ์ (ความยาวเรียวงาม ความใสความหนา) 30 คะแนน 3. เมล็ดท้องไข่/เมล็ดแดง/เมล็ดเสีย/ข้าวพันธุ์ปน 10...

อ่านต่อ

https://www.facebook.com/1060876927333072/posts/2694701483950600/

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ณัฐวศา คงงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ออกจัดสัมมนาวางวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ณ บ้านม่วงน้อย หมู่ 3 ต.สระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 ราย  

อ่านต่อ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Friedrich-Ebert-Allee 36 + 4053113 BonnTelefon: +49 228 44 60-0Fax: +49 228 4460-17 66 Dag-Hammarskjöld-Weg 1-565760 EschbornTelefon: +49 6196 79-0Fax: +49 6196 79-11 15info@giz.de https://www.giz.de/en/html/contact.html

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายจักริน​ วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ออกจัดสัมมนาวางวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) ณ บ้านนาฮังนาแก  ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ออกจัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ บ้านช่างปี่ ม.1 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 7 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50...

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 7 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช   เภรี  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ออกติดตามให้คำแนะนำโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกร (รายเดิม ปี 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลหนองหลวง จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลคำผง  จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลระเวียง  จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลหนองเทพ และจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตำบลโนน  อำเภอโนนนารายณ์  จ.สุรินทร์ จำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 147...

อ่านต่อ

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางชนานาถ ชนะอักษร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะออกติดตามโครงการข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ณ บ้านจันทร์หอม และบ้านบ่อแก ต.นาหนองไผ่ จ.ชุมพลบุรี  

อ่านต่อ

สุรินทร์เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์  โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งมีการบูรณาการ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถ ทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อ่านต่อ >>> https://siamrath.co.th/n/123040  

อ่านต่อ

#ข้าวทับทิมชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกาศใช้เครื่องหมายรับรอง ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น สำหรับพี่น้องชาวนา กลุ่มชาวนา และผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น  

อ่านต่อ

กรมการข้าวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ▫️▫️เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และครบรอบ 100 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดโดย ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ในโอกาสนี้ นายอนุกูล เรือนแก้ว รักษาการปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์...

อ่านต่อ

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสมโภช  เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ​ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับเกษตรอำเภอโนนนารายณ์และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปี 2560-2562 ที่มีความพร้อมสามารถเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 1 กลุ่ม ณ พื้นที่ อ.โนนนารายณ์ และอ.สนม​ จ.สุรินทร์       ////////// ภาพ/ข่าว : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี  ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ซึ่งพัฒนาระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ที่รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ผ่านระบบ Gin - Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว #ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ตรวจพบการระบาดของ #เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้เฝ้าระวัง และติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ศุนย์ฯ ได้มีการส้ารวจแปลงนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจากข้อมูลกับดักแสงไฟ พบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลเพียงปริมาณเล็กน้อย แต่เมื่อผ่านไป ๒ สัปดาห์ พบเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล บินมาเล่นไฟในตัวเมืองเป็นจ้านวนมาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่ส้ารวจ

อ่านต่อ

**** แจ้งเตือนเกษตรกร ชาวนา **** โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease or Bacterial Blight Disease) พบมาก ในนาน้ำฝน นาชลประทาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ สาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (ex Ishiyama) Swings et al. อ่านต่อ.... . http://www.ricethailand.go.th/Rkb/disease%20and%20insect/index.php-file=content.php&id=120.htm  

อ่านต่อ

“มูลนิธิพระดาบส” โรงเรียนช่างที่พ่อสร้าง “มูลนิธิพระดาบส” หรือ “โรงเรียนพระดาบส” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่มีวุฒิการศึกษาพื้นฐานพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ให้ได้มีวิชาชีพติดตัว หาเลี้ยงตนเองได้

อ่านต่อ

วันที่ 6 ส.ค. 62 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ณ พื้นที่ตำบลเมืองบัว ม.4 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 29 ราย https://www.facebook.com/surinriceresearchcenter/photos/pcb.2403678869747243/2403678743080589/?type=3&theater ภาพ/ข่าว : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 1 ส.ค. 62 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี และผู้ใหญ่บ้าน ม.1, 2 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ณ พื้นที่ตำบลเมืองบัว ม.1, 2 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 37 ราย      ภาพ/ข่าว : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

สารคดี โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี (รัชกาลที่ 9)#เข้าใจ #เข้าถึง #พัฒนา https://youtu.be/iSF4ghMQDso

อ่านต่อ

mbanner1  mbanner2


banner1650 rwebdrice650

 


                                                   # สารจากท่านอธิบดีกรมการข้าว #

# จำขึ้นใจ  http://jumkunjai.ocsc.go.th/

 

 

>>> https://www.youtube.co