Black Ribbon

  

                                                                                                   /อ่านต่อ คลิ๊ก!

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์


 

Prev Next

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศวข.สุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นนที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว ๔ อำเภอ ได้แก่...

อ่านต่อ

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ณ อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 95 ราย...

อ่านต่อ

 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ได้เข้าร่วมโครงการTeam Integration ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานภายในกรมการข้าว รวมถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานภายในกรมฯซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการข้าว เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้มอบหมายให้ นางสาวจินตนา  อะสุรินทร์ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา พร้อมคณะ ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม 47 ราย

อ่านต่อ

'Game of Rice' Developed by IRRI! Experience how a Filipino small-holder rice farmer attempts to earn a profit producing rice: http://www.knowledgebank.irri.org/ricegrow/ In addition to the problems of unexpected disease and insect infestations...

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร ขีดเส้น 31 สิงหา! ขึ้นทะเบียนรับสินเชื่อชะลอการขายข้าว ปีการผลิต 61/62 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงในอาชีพ สิ่งสำคัญที่จะทำให้รัฐสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การอัพเดทข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด สอดคล้องกับนโยบายการจัดสวัสดิการของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับเกษตรกรแล้ว การขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการช่วยเหลือทุกด้าน ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร ?  

อ่านต่อ

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอำเภอสนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวิทยากรจากทีม ศพก.สนม ธกส.สาขาสนมเข้าร่วม...

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 51 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง เกษตรอำเภอสำโรงทาบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ...

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลง) ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านกล้วย ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 93 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ยี่สุ่นหอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จีเอพี พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 41 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะฯ ออกจัดอบรมเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 185...

อ่านต่อ

วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศศาลาประชาคมหมู่บ้านปะนอยไถง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายธานี  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 -22  มิถุนายน 2561 ศูนย์นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายธานี  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ โรงสีข้าวชุมชนบ้านม่วงสวรรค์ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 71 ราย  

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว หลักสูตร การผลิตข้าวคุณภาพดี วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายธานิ  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาระวี ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 52 คน

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะ ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่(นาแปลง) ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านระหาร ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 51 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่(นาแปลง)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ บ้านขี้เหล็ก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 34 ราย

อ่านต่อ

25/07/2561 - ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนปลอกข้าว

อ่านต่อ

25 กรกฏาคม 2561 ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว สร้างและพัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (http://pttrice.ath.cx/)เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรม ข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ (GS.No.) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพเมล็ดทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความต้านทานต่อโรคและแมลง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และโมเลกุลเครื่องหมาย รวมทั้งรูปภาพประกอบลักษณะประจำพันธุ์ ฐานข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการด้านข้าว การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้ ทั้งวิธีการสืบค้นแบบง่าย (basic search)...

อ่านต่อ

18 กรกฏาคม 2561 - รู้จักพันธุ์ข้าวและการเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง เราได้รู้จักพันธุ์ข้าวมากมายของกรมการข้าว อีกทั้งหลายๆ พันธุ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยม บางพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น แต่หลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่และบุคคลหลายท่านเขียนชื่อพันธุ์ข้าวผิดเพี้ยนไปจากที่กรมการข้าวได้กำหนดตามหลักสากลไว้ แม้แต่การออกเสียงหลายพื้นที่ก็ยังอ่านหรือพูดผิดจนติดปาก เช่นข้าวพันธุ์ กข6 เกษตรกรหลายคน เรียกว่า ขก6 เป็นต้น จึงขอนำเสนอชื่อพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวว่าเขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ถูกต้อง ชื่อพันธุ์ข้าวพันธุ์รับรอง (ตัวอย่างบางพันธุ์) - เก้ารวง (Gow Ruang)- ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)- ขาวปากหม้อ (Khoao...

อ่านต่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ ศาลาบ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 54 ราย

อ่านต่อ

วันที่12กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะฯ ออกจัดอบรมเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ วัดสุขุมาลัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 85 ราย

อ่านต่อ

Global impact of accelerated plant breeding: Evidence from a meta-analysis on rice breeding Abstract Rice breeders in Asia and elsewhere in the world have long overlooked trying to shorten the time it...

อ่านต่อ

Abstract Shortening rye stems to improve lodging resistance is among the major tasks awaiting breeders of this cereal. The most straightforward way to achieve this goal is the implementation of a...

อ่านต่อ

The rice blast resistance gene Ptr encodes an atypical protein required for broad-spectrum disease resistance (Zhao et al., 2018):  Plant resistance genes typically encode proteins with nucleotide binding site-leucine rich repeat...

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว ตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN “วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติวเข้ม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานข้าวและงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 51 ศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพฯโดยมี นายขจร...

อ่านต่อ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 ครั้งที่ 1 ณ เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 36 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 124 ราย จำนวน 7 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด 210...

อ่านต่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดโสนศรัทธาธรรม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 51 ราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง คืออะไร       

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กรวยทอง และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 134 ราย จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นาย เอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด นักวิชาการโรคพืช  และนางสาวจินตนา อะสุรินทร์ นักกีฏวิทยา เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไหม้ในข้าว พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว ณ หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2,800ไร่ พื้นที่พบการระบาดเสียหาย 363...

อ่านต่อ

ประกาศเตือนเกษตรกรชาวนา : โรคไหม้ (Rice Blast Disease) สาเหตุ : เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.   ลักษณะอาการ ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

อ่านต่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนInternational Rice Research Institute : IRRI ณฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

mbanner1  mbanner2


banner1650 rwebdrice650