Black Ribbon

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

Links : https://www.youtube.com/watch?v=65VZIY4D06w
เรียนรู้เพิ่มเติม <<<


 

  

VDO ขั้นตอนการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วย App. Farmbook [กรมส่งเสริมการเกษตร]

 

 

 

  

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์


 

Prev Next

**** แจ้งเตือนเกษตรกร ชาวนา **** โรคขอบใบแห้ง (Bacterial Leaf Blight Disease or Bacterial Blight Disease) พบมาก ในนาน้ำฝน นาชลประทาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ สาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae (ex Ishiyama) Swings et al. อ่านต่อ.... . http://www.ricethailand.go.th/Rkb/disease%20and%20insect/index.php-file=content.php&id=120.htm  

อ่านต่อ

“มูลนิธิพระดาบส” โรงเรียนช่างที่พ่อสร้าง “มูลนิธิพระดาบส” หรือ “โรงเรียนพระดาบส” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่มีวุฒิการศึกษาพื้นฐานพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูง ให้ได้มีวิชาชีพติดตัว หาเลี้ยงตนเองได้ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนพระดาบส ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ขอเพียงมีความประพฤติดี มีความเพียร และมีใจใฝ่ทุ่มเทศึกษาอย่างแท้จริง เพราะโรงเรียนพระดาบสนั้นจะมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องอาศัยอยู่กินที่โรงเรียนตลอดหลักสูตร 1 ปี ทั้งนี้เพื่อฝึกฝนวิชาและขัดเกลาจิตใจไปพร้อมกัน   โรงเรียนพระดาบสในปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสมีการขยับขยายขึ้นกว่าเดิมมาก มีการเปิดหลักสูตรเพิ่มเป็นทั้งหมด 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม เคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส ยังคงตั้งอยู่บนถนนสามเสน (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) แต่มีอาคารและพื้นที่ที่กว้างขวางมากขึ้น...

อ่านต่อ

วันที่ 6 ส.ค. 62 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ณ พื้นที่ตำบลเมืองบัว ม.4 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 29 ราย https://www.facebook.com/surinriceresearchcenter/photos/pcb.2403678869747243/2403678743080589/?type=3&theater ภาพ/ข่าว : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 1 ส.ค. 62 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรี และผู้ใหญ่บ้าน ม.1, 2 ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำการปลูกและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ณ พื้นที่ตำบลเมืองบัว ม.1, 2 อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 37 ราย      ภาพ/ข่าว : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว

อ่านต่อ

กรมสมเด็จพระเทพ' เสด็จฯในพิธีปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตฯโรงเรียนนายร้อย จปร. และทรงปลูกข้าวพันธุ์ กข79 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.27 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในโอกาสนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ได้ดำเนินการปลูกข้าวในฤดูนาปี โดยใช้พันธุ์ข้าว กข 43...

อ่านต่อ

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวขาดน้ำประมาณ 10 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัดได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สกลนคร ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครสวรรค์ และจังหวัดลพบุรี...

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และคณะ ออกจัดการประชุมชี้แจงเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในกลุ่ม (GAP Seed) ครั้งที่ 1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองบึง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 19 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ และคณะ ออกจัดการประชุมชี้แจงเกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและระบบควบคุมภายในกลุ่ม (GAP Seed) ครั้งที่ 1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกรัมย์ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

อ่านต่อ

สารคดี โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี (รัชกาลที่ 9)#เข้าใจ #เข้าถึง #พัฒนา https://youtu.be/iSF4ghMQDso

อ่านต่อ

Royal Rainmaking---------------------วิธีการขอรับบริการฝนหลวง - พิมพ์ชื่อ นามสกุล- เบอร์โทรศัพท์- แจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องการฝน ตำบล อำเภอ จังหวัด https://www.facebook.com/Rainmaking.royal/videos/458368534724570/

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ น.ส.มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่2 ปี 2562 ณ​ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ปี  2562ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 46 ราย

อ่านต่อ

ข้าวพันธุ์กข43 ถูกคัดเลือกจากการผสมข้ามพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี1 (พันธุ์พ่อ) ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2542 คัดเลือกได้สายพันธุ์ SPR99007-22-1-2-2-1 ปลูกทดสอบผลผลิตในศูนย์วิจัยข้าวและในนาเกษตรกรตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2551 มีการรับรองพันธุ์ คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว พิจารณารับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ใช้ชื่อว่า ข้าวเจ้า กข-43        แหล่งปลูกข้าวพันธุ์กข43 ในปัจุจุบันจะพบแหล่งปลูกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากข้าวกข. 43...

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองเทพ หมู่ที่ 1 ต.หนองเทพ. ่อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย  /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พบการระบาดของหนอนกระทู้กล้า ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (อำเภอสนมและอำเภอชุมพลบุรี) ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาเพื่อป้องกัดกำจัด และแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วน! ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.ricethailand.go.th/Rkb/disease%20and%20insect/index.php-file=content.php&id=42.htm    

อ่านต่อ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 146 ราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)” โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นวันแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายนวนิต คงทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ น.ส.มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมบ้านระหาร ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 51 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ.สหกรณ์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จำกัด ตำบล ยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 34 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ น.ส.มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมบ้านตลุง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 200 ราย

อ่านต่อ

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ พร้อมลงพระปรมาภิไธย “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ม.9 บ้านผักบุ้งอาเงย ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 73 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล คุ้มหนองควาย ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 65 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายนวนิต คงทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​. ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านหาญฮี  ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 41 ราย  

อ่านต่อ

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี

อ่านต่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 124 ราย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และร่วมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

รมช.เกษตรฯ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ถือฤกษ์ดี ลงจอบแรก เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 นำร่องที่ จ.สุรินทร์ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล อ่านต่อ <<<     ที่มา : สวท.สุรินทร์ - กรมประชาสัมพันธ์ /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 พฤษภาคม​ 2562 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร​์ มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ​ร่วมเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครง​การเกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพ​ิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)​ อ.ศรีณรงค์​ ม.3 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์​ จ.สุรินทร​์ เกษตรกร​เข้า​รับการอบรม​...

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ หอประชุมสหกรณ์การเกษปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จำกัด  ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 158 ราย /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้นายสมนึก จงเสริมตะกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองกอง ม.4 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 47 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​.ศาลาประชาคมบ้านหนองกา  ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 85 ราย /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นางสาว มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านบุตาโสมหมู่11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 32 ราย /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อ่านต่อ

มณฑลหูหนัน 5.0 พัฒนาพันธุ์ข้าวไม่กลัวน้ำท่วมสำเร็จ ! ทดลองปลูกมา 10 ปี !-----------------------------มาดูข้าวต้นยักษ์ของจีนที่มณฑลหูหนัน ต้นสูงกว่า 2 เมตร พายุพัดไม่ล้ม ไม่ต้องก้มเก็บเกี่ยว ต้นใช้เลี้ยงสัตว์ ไม่กลัวน้ำท่วม รากหยั่งลึก 1 ฟุต ***ผลผลิตสูงมากถึง 2,000 กก. ต่อไร่ เมล็ดข้าวโตกว่าข้าวปกติเล็กน้อย นุ่ม หอมกินอร่อย ใต้ต้นข้าวเลี้ยงปลา กบหรือเลี้ยงเป็ดได้ คนปลูกเป็นนักวิชาการจีนจบจากอเมริกาชื่อ เซี่ยซินเจี้ย ทดลองปลูกมา 10...

อ่านต่อ

#แนะนำข้าวเหนียวพันธุ์ดี ??? ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2???----------------------------------------ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง (ปลูกได้ทั้ง นาปีและนาปรัง) เมล็ดยาว หอม นุ่ม ผลผลิตสูง ผลงานความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายแล้ว สนใจซื้อ ติดต่อ งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 053-114078 คุณศิราพร 088-2523451 คุณ นลินี 089-6333154 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว)

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร...

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศวข.สุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นนที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว ๔ อำเภอ ได้แก่...

อ่านต่อ

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ณ อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 95 ราย...

อ่านต่อ

 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ ได้เข้าร่วมโครงการTeam Integration ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยงานภายในกรมการข้าว รวมถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานภายในกรมฯซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ปรองดองเป็นหนึ่งเดียวและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการข้าว เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้มอบหมายให้ นางสาวจินตนา  อะสุรินทร์ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา พร้อมคณะ ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม 47 ราย

อ่านต่อ

'Game of Rice' Developed by IRRI! Experience how a Filipino small-holder rice farmer attempts to earn a profit producing rice: http://www.knowledgebank.irri.org/ricegrow/ In addition to the problems of unexpected disease and insect infestations...

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร ขีดเส้น 31 สิงหา! ขึ้นทะเบียนรับสินเชื่อชะลอการขายข้าว ปีการผลิต 61/62 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงในอาชีพ สิ่งสำคัญที่จะทำให้รัฐสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การอัพเดทข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด สอดคล้องกับนโยบายการจัดสวัสดิการของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับเกษตรกรแล้ว การขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการช่วยเหลือทุกด้าน ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร ?  

อ่านต่อ

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอำเภอสนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และวิทยากรจากทีม ศพก.สนม ธกส.สาขาสนมเข้าร่วม...

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 51 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง เกษตรอำเภอสำโรงทาบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ...

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลง) ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านกล้วย ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 93 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ยี่สุ่นหอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จีเอพี พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 41 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะฯ ออกจัดอบรมเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 185...

อ่านต่อ

วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศศาลาประชาคมหมู่บ้านปะนอยไถง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นายธานี  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองยาว ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 60 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 -22  มิถุนายน 2561 ศูนย์นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายธานี  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ โรงสีข้าวชุมชนบ้านม่วงสวรรค์ ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 71 ราย  

อ่านต่อ

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว หลักสูตร การผลิตข้าวคุณภาพดี วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายธานิ  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาระวี ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 52 คน

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะ ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่(นาแปลง) ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านระหาร ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 51 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่(นาแปลง)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ บ้านขี้เหล็ก ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 34 ราย

อ่านต่อ

25/07/2561 - ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนปลอกข้าว

อ่านต่อ

25 กรกฏาคม 2561 ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าว สร้างและพัฒนาโดย ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (http://pttrice.ath.cx/)เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมความหลากหลายของพันธุกรรม ข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 20,000 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ (GS.No.) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพเมล็ดทางเคมี คุณค่าทางโภชนาการ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ความต้านทานต่อโรคและแมลง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และโมเลกุลเครื่องหมาย รวมทั้งรูปภาพประกอบลักษณะประจำพันธุ์ ฐานข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัย ผู้สนใจทั่วไป และผู้ประกอบการด้านข้าว การสืบค้นข้อมูลสามารถทำได้ ทั้งวิธีการสืบค้นแบบง่าย (basic search)...

อ่านต่อ

18 กรกฏาคม 2561 - รู้จักพันธุ์ข้าวและการเขียนชื่อพันธุ์ข้าวให้ถูกต้อง เราได้รู้จักพันธุ์ข้าวมากมายของกรมการข้าว อีกทั้งหลายๆ พันธุ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยม บางพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่น แต่หลายครั้งที่มีเจ้าหน้าที่และบุคคลหลายท่านเขียนชื่อพันธุ์ข้าวผิดเพี้ยนไปจากที่กรมการข้าวได้กำหนดตามหลักสากลไว้ แม้แต่การออกเสียงหลายพื้นที่ก็ยังอ่านหรือพูดผิดจนติดปาก เช่นข้าวพันธุ์ กข6 เกษตรกรหลายคน เรียกว่า ขก6 เป็นต้น จึงขอนำเสนอชื่อพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวว่าเขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างไรให้ถูกต้อง ชื่อพันธุ์ข้าวพันธุ์รับรอง (ตัวอย่างบางพันธุ์) - เก้ารวง (Gow Ruang)- ขาวตาแห้ง 17 (Khao Tah Haeng 17)- ขาวปากหม้อ (Khoao...

อ่านต่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ ศาลาบ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 54 ราย

อ่านต่อ

วันที่12กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะฯ ออกจัดอบรมเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ วัดสุขุมาลัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 85 ราย

อ่านต่อ

Global impact of accelerated plant breeding: Evidence from a meta-analysis on rice breeding Abstract Rice breeders in Asia and elsewhere in the world have long overlooked trying to shorten the time it...

อ่านต่อ

mbanner1  mbanner2


banner1650 rwebdrice650