วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว 
เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวคุณภาพดีแก่ชาวนาอย่างยั่งยืนพันธกิจ (Mission)

        ๑. วิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอม เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว และทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
        ๒. วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทางเขตกรรม ปฐพีวิทยา วิทยาการวัชพืช เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
        ๓. ผลิตและรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ตรงตามมาตรฐานและคงลักษณะประจำพันธุ์
        ๔. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง
        ๕. ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว