ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

106022560

                      เมื่อวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ และ พร้อมคณะ ได้ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และตรวจติดตามสมาชิกแปลง GAP ข้าว รายเดี่ยวปี ๒๕๕๗ มีเกษตรกรเข้าร่วมที่ละ ๓๐ ราย รวมเกษตรกร ๖๐ ราย และรายเดี่ยวอีก ๕๐ ราย