ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไหม้ในข้าว

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นาย เอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด นักวิชาการโรคพืช  และนางสาวจินตนา อะสุรินทร์ นักกีฏวิทยา เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไหม้ในข้าว พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว ณ หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2,800ไร่ พื้นที่พบการระบาดเสียหาย 363 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด มีเกษตรกร เข้าร่วม 49 ราย