โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหมี ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย ตามเป้าหมาย