อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กรวยทอง และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 134 ราย จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์