โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1ล้านไร่)

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 124 ราย จำนวน 7 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด 210 หมู่ที่1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์