จัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 ครั้งที่ 1 ณ เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 36 ราย