โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว หลักสูตร การผลิตข้าวคุณภาพดี

โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาฯ แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว หลักสูตร การผลิตข้าวคุณภาพดี

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายธานิ  ชื่นบาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศาลากลางหมู่บ้านตาระวี ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 52 คน