โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี อำเภอศีขรภูมิ

วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  มอบหมายให้นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืช และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี  ณ ศศาลาประชาคมหมู่บ้านปะนอยไถง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย