โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ยี่สุ่นหอม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จีเอพี พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองดุม ม.2 ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 41 ราย