โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลง) ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านกล้วย ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว มอบหมายให้นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตราฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบนาแปลงใหญ่ (นาแปลง) ปี2561 ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ้านกล้วย ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 93 ราย