โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ

วันที่ 9 -10 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการข้าว ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเดชสกล อาดัม นายอำเภอสำโรงทาบ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายเกียรติศักดิ์ สุขบรรเทิง เกษตรอำเภอสำโรงทาบ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย