ขีดเส้น 31 สิงหา! ขึ้นทะเบียนรับสินเชื่อชะลอการขายข้าว ปีการผลิต 61/62

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร

ขีดเส้น 31 สิงหา! ขึ้นทะเบียนรับสินเชื่อชะลอการขายข้าว ปีการผลิต 61/62

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงในอาชีพ

สิ่งสำคัญที่จะทำให้รัฐสามารถดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ การอัพเดทข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการติดตามให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด สอดคล้องกับนโยบายการจัดสวัสดิการของภาครัฐ เช่น โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับเกษตรกรแล้ว การขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้รัฐมีข้อมูลในการช่วยเหลือทุกด้าน

ทะเบียนเกษตรกร คืออะไร ?

 

ทะเบียนเกษตรกร คือ ข้อมูลปัจจุบันของเกษตรกร ทั้งข้อมูลครัวเรือน สถานภาพ และการประกอบอาชีพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของข้อมูลพื้นฐาน การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร กิจกรรมการเกษตรของครัวเรือน รายได้ หนี้สิน เครื่องจักรกลการเกษตร และแหล่งน้ำที่มีในครอบครอง

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรดีอย่างไร?

1. รัฐจะมีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรอย่างตรงจุด

2. รัฐจะมีข้อมูลในการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้เกษตรกรทราบ กรณีมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3. เกษตรกรจะมีสมุดทะเบียนเกษตรกรเป็นเอกสารยืนยันความเป็นเกษตรกร และเป็นหลักฐานในการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. เกษตรกรรายเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวในการปรับปรุงทะเบียน

2. เกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิมที่มีแปลงใหม่เพิ่ม จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครอง

สามารถดำเนินการได้ที่ใด?

1. เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม สามารถแจ้งได้ที่
- สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานภาคีกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
- แจ้งปรับปรุงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook

2. เกษตรกรรายเดิม แต่มีแปลงใหม่เพิ่ม หรือเป็นเกษตรกรรายใหม่ สามารถแจ้งได้ที่
- สำนักงานเกษตรอำเภอที่แปลงการเกษตรตั้งอยู่ แต่หากมีหลายพื้นที่ จะต้องยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอของที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด) โดยจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น

จะขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อใด?

ในปีนี้รัฐบาลมีเป้าหมายขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 5,700,000 ครัวเรือน แต่จากข้อมูลล่าสุดพบว่า มีเกษตรกรที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 4,758,382 ครัวเรือน จึงยังเหลืออีกราว 1 ล้านครัวเรือน ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และหากไม่ไปปรับปรุงข้อมูลเกินกว่า 3 ปี จะถูกตัดออกจากระบบบัญชีเกษตรกร ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ดี ๆ จากภาครัฐไป

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการขอรับสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ไร่ละ 1,500 บาท จะต้องไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิภายในวันที่ 31 ส.ค. 61 เพื่อให้ทันต่อการส่งมอบบัญชีทะเบียนให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อไป

หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือกรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2955 1642

**** สำนักงานเกษตรจังหวัด /สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ