โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้มอบหมายให้ นางสาวจินตนา  อะสุรินทร์ ตำแหน่ง นักกีฏวิทยา พร้อมคณะ ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี ณ หมู่ที่ 8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม 47 ราย