โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 4 - 6 กันยายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดสุรินทร์ ณ อำเภอโนนนารายณ์ และอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 95 ราย และสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต (กากน้ำตาล) แก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสานฯ ปี 2561” (รายใหม่) ทุกคน คนละ 40 กิโลกรัม