ประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ครั้งที่ ๒

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ : วันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศวข.สุรินทร์ ได้มอบหมายให้นายสมโภช เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการสำรวจพื้นนที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ ๑ ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร แผนงานบูรณาการศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอสังขะ อำเภอปราสาท อำเภอศีขรภูมิ และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมคณะสำรวจฯ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนกลาง) ผู้แทนกรมการข้าว (ส่วนกลาง) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (ปลัดอำเภอ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ โดย

    ทั้งนี้วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2561 ทีมติดตามฯ ของท่านจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และคณะ
มาร่วมการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกข้าวและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ปีการผลิต 2561/2562 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี (ช่วงเช้า) มีผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๓๔๓ ราย