สารปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินและสิ่งแวดล้อม (สารเร่ง พด.)

สารเร่ง พด.1 : สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ประกอบด้วย เชื้อแบคทีเรีย แอคติโน มัยซีส และเชื้อรา เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้นใช้ปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

สารเร่ง พด.2 : สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายซากพืช และสัตว์ที่สดหรืออวบน้ำ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน จะได้ของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมน สามารถนำไปใช้ในรูปปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เหมาะสำหรับพืชผักและไม้ผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ ยืดตัวของลำต้น ส่งเสริมการออกดอกและติดผล

สารเร่ง พด.3 : สำหรับควบคุมโรคพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในดินโดยมีความสามารถในการป้องกัน หรือยับยั้งการเจริญของเชื้อที่ทำให้เกิดโรครากหรือโคนเน่า และเปลี่ยนสภาพธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย เชื้อไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส

สารเร่ง พด.4 : (ไม่ผลิตแล้ว) สารปรับปรุงบำรุงดินที่ได้จาการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น ยิปซั่ม หินฟอสเฟต ปูนมาร์ล เปลือกกุ้ง เปลือกปู เป็นต้น นำมาใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักธาตุอาหารพืช หรือยืดอายุของปุ๋ยและใช้ในดินได้นานยิ่งขึ้น

สารเร่ง พด.5 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตสารกำจัดวัชพืช เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ
สามารถในการผลิตกรดและฮอร์โมนสูง ใช้กำจัดวัชพืช โดยใช้อัตราความเข้มข้นสูง ฉีดพ่นบนวัชพืชและไถกลบ ประเภทหญ้าและวัชพืชใบกว้าง เช่น หญ้าตีนกา หญ้านกสีชมพู หญ้าละออง หญ้าแพรก

สารเร่ง พด.6 : สำหรับผลิตสารบำบัดน้ำเสีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากเศษอาหาร ใน สภาพที่ไม่มี
ออกซิเจนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารเหลือทิ้ง รวมทั้งใช้ในการบำบัดบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและการดำเนินงานปศุสัตว์

สารเร่ง พด.7 : สำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เป็นเชื้อจุลินทรีย์มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสุดเหลือใช้จากพืชสมุนไพรใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อผลิตสารป้องกันศัตรูพืช เช่น เพลี้ยต่างๆ หนอนเจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก

สารเร่ง พด.8 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์และสารฟอสฟอรัสในดินที่ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุทำให้ดินเป็นกรดและเกิดปัญหาในการใช้ฟอสฟอรัสกับพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์ ร่วมกับการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ

สารเร่ง พด.9 : สำหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวดินกรด เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อย ซึ่งเป็นดินกรดกำมะถันที่มีความรุนแรงของกรดน้อย ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและสมบูรณ์ และสารปรับปรุงดิน

สารเร่งพด.10 : (ไม่ผลิตแล้ว) สำหรับปรับปรุงดินทรายและดินเสื่อมโทรม ให้มีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึ้น เหมาะสำหรับการปลูกพืช ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น โดยไปเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกของดิน ทำให้ดินดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้พืชได้นำไปใช้ได้มากขึ้น

สารเร่งพด.11 :เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน

สารเร่งพด.12 :เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยอินทรีย์ผลิตจากสารเร่ง พด.

โดโลไมท์ หินแร่เพื่อการเกษตรปรับปรุงบำรุงดิน

พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน

ยังใช้ได้อยู่โดยยืดหยุ่นอายุการใช้งานตามการเก็บรักษาและความทนสภาพของเชื้อแต่ประสิทธิภาพจะลดลงไปตามกาลเวลาและอายุไขของเชื้อชีวภาพจะสิ้นสุดลงจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากหมดอายุหากไม่นานมาก ให้เพิ่มปริมาณเชื้อขึ้น 1 เท่า เพราะปริมาณเชื้อจะลดลงจากมาตรฐาน คือ 10 ล้านเซลล์ต่อกรัมดิน ถ้าหมดอายุนานเกินไป 6-12 เดือน ไม่ควรใช้ เชื้อจะน้อยเกินไปหรือตายหมดแล้ว ขอบคุณจ้ะ

เมื่อสารเร่งหมดอายุแล้วตามที่ฉลากบอก
ยังใช้ได้อยู่โดยยืดหยุ่นอายุการใช้งานตามการเก็บรักษาและความทนสภาพของเชื้อแต่ประสิทธิภาพจะลดลงไปตามกาลเวลาและอายุไขของเชื้อชีวภาพจะสิ้นสุดลงจนกระทั่งไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากหมดอายุหากไม่นานมาก ให้เพิ่มปริมาณเชื้อขึ้น 1 เท่า เพราะปริมาณเชื้อจะลดลงจากมาตรฐาน คือ 10 ล้านเซลล์ต่อกรัมดิน ถ้าหมดอายุนานเกินไป 6-12 เดือน ไม่ควรใช้ เชื้อจะน้อยเกินไปหรือตายหมดแล้ว

สามารถขออนุเคราะห์ สารเร่ง พด. ได้จากสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ โทร 1760 ต่อ 1379,1354 หรือ 02-576-0679, 02-579-7563 หรือ กลุ่มหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ อาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 1 ปีกท้าย โทรสายด่วน 1760 หรือ หน่วยพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่ร่วมบริการในงานต่าง ๆ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำความตกลงในการขอรับสารเร่ง พด. ฟรี ด้วยตนเองโดยนำ บัตรประชาชน ติดตัวไป ขอบคุณจ้ะ

ที่มา :
http://www.ldd.go.th/th-TH/สถานที่ตั้ง-สพขและ-สพด/
http://www.facebook.com/Landdevelopmentstation

www.ldd.go.th
http://www.facebook.com/ldd.go.th
http://www.facebook.com/Landdevelopmentdepartment
http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ — at กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ