โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2562 นายเอกสิทธิ์สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมาย นายไพฑูรย์ สุขพะเนา ตำแหน่งคนงานทดลองการเกษตร และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 80 คน