ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 8 (นายประสงค์ ประไพตระกูล)

ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 8 (นายประสงค์  ประไพตระกูล)

▫️▫️วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมการข้าว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันให้การต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว โดยมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมการข้าวเป็นวันแรก

“อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่” พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกันในนามกรมการข้าว

▫️▫️ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้า

ว เดินทางเข้าปฏิบัติราชการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการนำเสนอข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมการข้าวรับผิดชอบ
ที่มา : Rice news Channel