จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ พร้อมลงพระปรมาภิไธย “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”

“จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”