จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ.สหกรณ์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จำกัด ตำบล ยะวึก อำเภอชุมพลบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ.สหกรณ์เพื่อการผลิตบ้านขี้เหล็ก จำกัด ตำบล ยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 34 ราย