วิธีการขอรับบริการฝนหลวง [Royal Rainmaking]

Royal Rainmaking
---------------------
วิธีการขอรับบริการฝนหลวง
- พิมพ์ชื่อ นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์
- แจ้งรายละเอียดพื้นที่ที่ต้องการฝน ตำบล อำเภอ จังหวัด

https://www.facebook.com/Rainmaking.royal/videos/458368534724570/