Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศราคากลางการก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน(รอบ 2) ฉบับร่าง Written by srn_rrc 7
การกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by srn_rrc 28
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศราคากลาง Written by srn_rrc 37
ราคากลาง คู่มือประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP การจัดระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by srn_rrc 52
ราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น Written by srn_rrc 59
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ Written by srn_rrc 81
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ Written by srn_rrc 88
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องควบคุมอุณหภูมิ Written by srn_rrc 100
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ Written by srn_rrc 108
การกำหนดราคากลางราคา ปุ๋ยเคมี Written by srn_rrc 203