Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ประกาศราคากลางการก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน(รอบ 2) ฉบับร่าง Written by srn_rrc 15
การกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by srn_rrc 38
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกาศราคากลาง Written by srn_rrc 49
ราคากลาง คู่มือประกอบการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าว ตามมาตรฐาน GAP การจัดระบบควบคุมภายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by srn_rrc 65
ราคากลางจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น Written by srn_rrc 80
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ Written by srn_rrc 93
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ Written by srn_rrc 97
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องควบคุมอุณหภูมิ Written by srn_rrc 128
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5 รายการ Written by srn_rrc 110
การกำหนดราคากลางราคา ปุ๋ยเคมี Written by srn_rrc 236