บทบาทและภารกิจ

ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์


 

   - ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเน้นข้าวหอมคุณภาพดีร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, ศูนย์วิจัยข้าวและหน่วยงานอื่น
   - สร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของผู้บริโภค ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมอินทรีย์แล้วกระจายสู่ในหน่วยงานภาครัฐ, เกษตรกรและเอกชน
   - การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรภาครัฐ, เกษตรกรและเอกชน
   - การให้บริการของศูนย์บริการชาวนา
   - โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
   - โครงการร่วมมือระหว่างประเทศ