Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ Written by srn_rrc 2
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกการเชิญชวนการจ้างตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี2562 Written by srn_rrc 19
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รอบ1) Written by srn_rrc 45
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รอบ 2) Written by srn_rrc 48
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ ๑) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by srn_rrc 32
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by srn_rrc 54
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฉบับร่าง Written by srn_rrc 43
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง ขาดทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ Written by srn_rrc 94
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด Written by srn_rrc 90
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างจ้างเหมาบริการเพื่อการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น Written by srn_rrc 98