โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

กองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว