ฝ่ายบริหารทั่วไป


 นางสาวธิดารัตน์  บุญเต็ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

03 resizeนางแสงเพ็ญ  มอญขาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08 resizeนางนันท์นภัส  ชมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ
     

 14 resize
นางจิณณพัต  นากลาง
พนักงานพิมพ์ ส๓

 09 resize
นายวิชัย  ทางดี
ช่างซ่อมบำรุง ช๓

 13 resize
นางสาวพวงแก้ว  ก้อนทอง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ๒

 

 15 resize
นายสมศักดิ์  แก้วหนุนทอง
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 02 resize
นายวีระ  ทองผาย
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 06 resize
นายสุธี  ลาดนาเลา
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 08 1 resize
นายสุภาพ  เรืองสุข
พนักงานขับรถยนต์ ส๒

 16 resize
นายสุรเดช  เงินประโคน
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ๒

14 1 resize
นางรจนา  ลาดนาเลา
พนักงานประจำสำนักงาน

 31 resize
นายเจษฎา  นาถาบุตร
ช่างเครื่องกล
 29 resize
นายศักดิ์ระพี  ทองเสริม
ช่างเครื่องกล
36 resize

นายสมชาย  ติลาจันทร์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง

 13 1 resize

นายพยุงพล  ปัทมสุวรรณ
คนงานทดลองการเกษตร

 04 resize
นายสุธรรม  สติมั่น
คนงานทดลองการเกษตร
 34 resize

นายพีรพงษ์  กรมภักดิ์
คนงานทดลองการเกษตร

 39 resize

นายนิยม  จันทร์หอมฟุ้ง
คนงานทดลองการเกษตร

 25 resize

นายพัฒนะ  ยิ่งรุ่งโรจน์
คนงานทดลองการเกษตร

 07 resize

นายสุนทร  โสภิณ
คนงานทดลองการเกษตร

 38 resize

นายสุพจน์  เสาวรัจ
คนงานทดลองการเกษตร

15 1 resize
นางสาวบุปผา  ยิ่งรุ่งโรจน์
คนงานทดลองการเกษตร

 37 resize

นางเจนจิรา  ทองผาย
คนงานทดลองการเกษตร

20 resize
นายวิริยะ  ศรีแย้ม
คนงานทดลองการเกษตร

 35 resize

นายสมอน  รุ่งเรือง
คนงานทดลองการเกษตร

 23 resize

นายทวี  ยงยิ่งหาญ
คนงานทดลองการเกษตร

03 2 resize
นางประพิศ  รสดี
คนงานทดลองการเกษตร

 21 resize

นายชาตรี  ยืนยิ่ง
คนงานทดลองการเกษตร

 10 resize

นายแก้วณรงค์  บุญมาก
คนงานทดลองการเกษตร

24 resize
นายสุมิตร  ปิทอง
คนงานทดลองการเกษตร