กลุ่มวิชาการ

11 resizeนายธานี  ชินบาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ/งานเทคโนโลยีและปุ๋ย

06 resize

 นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(ช่วยราชการกรมการข้าว)
งานเทคโนโลยีชีวภาพ
งานห้องปฏิบัติการ
งานปรับปรุงพันธุ์(ข้าว)

05 resize

นายอภิชาติ  สายยศ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

  งานปรับปรุงพันธุ์ข้าว

09 resize
นางปริชาติ  ชนะอักษร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 งานแปรรูป และ           ผลิตภัณฑ์ (ข้าว)

01 resize
นายครองศักดิ์  ดุมนิล
 พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

07 resize
นายสุพัฒน์  ดุมนิล
พนักงานทั่วไป บ๒

 

05 2 resize
นายอนุชิต  ยวงทอง
นักวิชาการเกษตร

43 resize

นางสาวจินตนา  อะสุรินทร์
นักกีฏวิทยา

 32 resize
นางสาวธนัฐดา  อินทร์ทัด
นักวิชาการโรคพืช

30 resize
นายเภสัช  ลวดเงิน
เจ้าพนักงานการเกษตร

18 resize
นายศุภชัย  ดุมนิล
คนงานทดลองการเกษตร

27 resize
นายคัมภีร์  ขาวดี
คนงานทดลองการเกษตร

22 resize
นายรัน  ได้รอดดี
คนงานทดลองการเกษตร

09 1 resize
นายวิรัตน์  ถาพรผาด
คนงานทดลองการเกษตร

12 1 resize
นายสมหวัง  ยงยิ่งหาญ
คนงานทดลองการเกษตร

26 resize
นายประสงค์  เรืองจุ้ย
คนงานทดลองการเกษตร

01 resize
นางวัสนันท์  กรมภักดิ์
คนงานทดลองการเกษตร

02 resize
นางบุญเรือน  บุญเพิ่ม
คนงานทดลองการเกษตร