กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

01 1 resizeนายสมนึก  จงเสรีมตระกูล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

04 resize
นางสมใจ  จุฑาจันทร์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

10 resize
นายสำเร็จ  แสวงมี
พนักงานประจำห้องทดลอง ส๒

 

28 resize
นางกัญญา  ทุนาบาน
 คนงานทดลองการเกษตร

06 resize
นางสุณี  บัวสาย
 คนงานทดลองการเกษตร

42 resize
นายอนุสิษฐ์  บุญสิทธิ์
คนงานทดลองการเกษตร

16 resize
นายสมศักดิ์  ฝาบุตร
คนงานทดลองการเกษตร

 41 resize
นายวันชัย  หมู่ดี
คนงานทดลองการเกษตร
 08 resize
นายโชน  คนึงเหมาะ
คนงานทดลองการเกษตร
 

33 resize
นายคุณาธิป  วัฒนพายัพกุล
คนงานทดลองการเกษตร