Display # 
Title Author Hits
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 Written by srn_rrc 46
GAP - ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล Written by srn_rrc 65
จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี ต.โนน อ.โนนนารายณ์ Written by srn_rrc 111
ดูงาน ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย Written by srn_rrc 111
ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ Written by srn_rrc 330
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by srn_rrc 256
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว Written by Super User 383