ทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

เดินทางไปราชการเพื่อทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

page21

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 นางชนานาถ ชนะอักษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้วมด้วยคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่อทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ (โดนเลงใต้) และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านลุมพุก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 35 ราย