ดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

page4

 

 

วันที่ 4 ส.ค. 2560 นายอนุชิต ยวงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและคณะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ บ้านหนองเกาะ ต.ตระเปียงเตีย อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย