ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)

 

page5

 

วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 นายจักริน  วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่อออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)พร้อมทั้งแจกเอกสารแบบบันทึก GAP 02  ณ อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูม  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดจำนวน 310 ราย