จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

page6

 

วันที่ 7 ส.ค. 2560 นายอนุชิต ยวงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและคณะ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย