ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.

ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.

 

page31

 

วันที่ 14 ส.ค. 2560 นายอนุชิต ยวงทอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรและคณะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ บ้านพะเนา ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย