ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)

ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)

page33

 

 

วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปราชการเพื่อออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรสมาชิกโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2560 (แปลงติดตาม)พร้อมทั้งแจกเอกสารแบบบันทึก GAP 02 ณ อำเภอท่าตูม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรที่ได้รับคำแนะนำพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมดจำนวน 260 ราย