จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสองห้อง

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสองห้อง

page37

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการและนายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตรได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสองห้อง ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 102 ราย