ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงนาเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ล้านไร่ ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย แวงใหญ่ พล โนนศิลา และหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น

 

ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงนาเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ล้านไร่ ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย แวงใหญ่ พล โนนศิลา และหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น 

page48

วันที่  20-26 สิงหาคม นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางชนานาถ ชนะอักษร  นายอภิชาติ สายยศ และ นางสาวรัฐธิภา ธนารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ออกตรวจประเมินเบื้องต้นแปลงนาเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ล้านไร่ ณ อำเภอโคกโพธิ์ไชย แวงใหญ่ พล โนนศิลา และหนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมตรวจประเมินแปลงนาข้าวอินทรีย์เบื้องต้น 890 ราย