ร่วมประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธานคณะทบทวนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

ร่วมประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธานคณะทบทวนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร

page69

 

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2560 นางชนานาถ ชนะอักษร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โดยมี นายประสงค์ ทองพันธ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เป็นประธานคณะทบทวนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร