จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

page70

วันที่ 8 กันยายน 2560 นาย
สมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 39 ราย