จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศาลาหมู่บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ศาลาหมู่บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

page9

 

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่)ปี2560 ณ ศาลาหมู่บ้านโนนทองหลาง ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 252 ราย