จัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าตูม และอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

จัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าตูม และอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

 

45249

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นางชนานาถ ชนะอักษร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืช และคณะ เข้าร่วมจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.ท่าตูม และอ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 26 กลุ่ม