เข้าร่วมจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.สนม และอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

 เข้าร่วมจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.สนม และอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

S 1302539

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นางชนานาถ ชนะอักษร ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืช และคณะ เข้าร่วมจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตร อ.สนม และอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 กลุ่ม