ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Seed)

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Seed) 

101331

วันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยคณะได้ไปราชการเพื่อออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ (GAP Seed) ก่อนที่จะได้รับการตรวจรับรองจาก Outsource พร้อมทั้งสอนวิธีการตรวจตัดข้าวปนในระยะข้าวออกดอกจนถึงระยะโน้มรวงพร้อมกับคัดเลือกเกษตรกรจากสมาชิกนาแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง 6 ด้าน ได้แก่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Young Farmer เครื่องจักรกลทางการเกษตร การรับรอง GAP ข้าว การบริหารจักการศัตรูข้าวและการจัดการดินและปุ๋ยในแปลงข้าวในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2561ณ อ.ศีขรภูมิ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 211 ราย