GAP - ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล

ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล

S 4390931

วันที่31มกราคม  2561 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ได้ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 103 ราย