สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 
ตั้งอยู่เลขที่
๔๘๙ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
๓๒๐๐๐
 

หรือเส้นรุ้ง ๑๔ องศา ๕๓ ลิปดาเหนือ เส้นแวง ๑๐๓ องศา ๓๐ ลิปดาตะวันออก 
อยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร (ทางรถยนต์) 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒ กิโลเมตร

โทรศัพท์ (TEL) : ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๙๔
โทรสาร (FAX) : ๐ ๔๔๕๒ ๘๒๕๕
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.map01