กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

04 1 resizeนายสมพร  เศรษฐวิพัฒนชัย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

07 resize
นายเดชา  เดชาวุธ
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

12 resize
นายสมโภช  เภรี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

17 resize
นายจักริน  วิจักขณาลัญจ์
 เจ้าหน้าที่การเกษตร

11 resize
นายไพฑูรย์  สุขพะเนา
 คนงานทดลองการเกษตร